Links
Comment on page

[BASIC] 006 MICRO SD CARD (ไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด)

สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อบทเรียนพื้นฐานบนบอร์ด HONEYLemon ที่ใช้งานผ่าน arduino library โดยเป็นการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการไฟล์บน Micro-SD Card ซึ่งผู้พัฒนาได้พัฒนา library ให้สามารถใช้งานได้ง่ายมาก และรองรับบนบอร์ดเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ต่อเพิ่ม
คำสั่งที่เกี่ยวข้องการการอ่านเขียนไฟล์บน Micro-SD Card lemon.createFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการสร้างไฟล์ lemon.writeFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนไฟล์ lemon.writeFileln() // เป็นฟังก์ชั้นสำหรับการเขียนไฟล์และเว้นบรรทัด lemon.readFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการอ่านไฟล์ lemon.renameFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ lemon.removeFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการลบไฟล์
//Micro SD Card Function
createFile(__Filename__) // สำหรับสร้างไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด
writeFile(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด
writeFileln(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด พร้อมเว้นบรรทัด
readFile(__Filename__) // สำหรับอ่านไฟล์ โดยจะคืนค่าเป็นสตริง (String)
removeFile(__Filename__) // สำหรับลบไฟล์
renameFile(old___Filename__,new___Filename__) // สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์
ตัวอย่างการใช้งาน
...
lemon.createFile("text.txt"); // สร้างไฟล์ชื่อว่า text.txt
lemon.writeFile("text.txt","Hello HONEYLemon\n"); // เขียนข้อความว่า "Hello HONEYLemon" ลงในไฟล์ text.txt
Serial.println( lemon.readFile("text.txt") ); // อ่านไฟล์ text.txt (String) แล้วแสดงผล
lemon.renameFile("text.txt","text.txt.backup"); // เปลี่ยนชื่อไฟล์ text.txt เป็น text.txt.backup
lemon.removeFile("text.txt.backup"); // ลบไฟล์ text.txt.backup
...
ตัวอย่าง source code
/*
Basic : การเขียนโปรแกรมกับการใช้งานไมโครเอสดีการ์ดบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ HONEYLemon
*/
#include <HONEYLemon.h>
void setup()
{
lemon.begin(); // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นเริ่มต้นของบอร์ด HONEYLemon
Serial.begin(115200); // เรียกใช้งาน Serial
lemon.debug(Serial); // ขอดู debug ของบอร์ด HONEYLemon ผ่าน Serial
/*
Micro SD Card Function
createFile(__Filename__) // สำหรับสร้างไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด
writeFile(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด
writeFileln(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด พร้อมเว้นบรรทัด
readFile(__Filename__) // สำหรับอ่านไฟล์ โดยจะคืนค่าเป็นสตริง (String)
removeFile(__Filename__) // สำหรับลบไฟล์
renameFile(old___Filename__,new___Filename__) // สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์
*/
lemon.createFile("text.txt"); // สร้างไฟล์ชื่อว่า text.txt
lemon.writeFile("text.txt","Hello HONEYLemon\n"); // เขียนข้อความว่า "Hello HONEYLemon" ลงในไฟล์ text.txt
Serial.println( lemon.readFile("text.txt") ); // อ่านไฟล์ text.txt (String) แล้วแสดงผล
lemon.renameFile("text.txt","text.txt.backup"); // เปลี่ยนชื่อไฟล์ text.txt เป็น text.txt.backup
lemon.removeFile("text.txt.backup"); // ลบไฟล์ text.txt.backup
}
void loop()
{
}