[BASIC] 006 MICRO SD CARD (ไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด)
สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อบทเรียนพื้นฐานบนบอร์ด HONEYLemon ที่ใช้งานผ่าน arduino library โดยเป็นการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการไฟล์บน Micro-SD Card ซึ่งผู้พัฒนาได้พัฒนา library ให้สามารถใช้งานได้ง่ายมาก และรองรับบนบอร์ดเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ต่อเพิ่ม
คำสั่งที่เกี่ยวข้องการการอ่านเขียนไฟล์บน Micro-SD Card lemon.createFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการสร้างไฟล์ lemon.writeFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนไฟล์ lemon.writeFileln() // เป็นฟังก์ชั้นสำหรับการเขียนไฟล์และเว้นบรรทัด lemon.readFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการอ่านไฟล์ lemon.renameFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ lemon.removeFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการลบไฟล์
1
//Micro SD Card Function
2
3
createFile(__Filename__) // สำหรับสร้างไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด
4
5
writeFile(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด
6
writeFileln(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด พร้อมเว้นบรรทัด
7
8
readFile(__Filename__) // สำหรับอ่านไฟล์ โดยจะคืนค่าเป็นสตริง (String)
9
removeFile(__Filename__) // สำหรับลบไฟล์
10
11
renameFile(old___Filename__,new___Filename__) // สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์
Copied!
ตัวอย่างการใช้งาน
1
...
2
lemon.createFile("text.txt"); // สร้างไฟล์ชื่อว่า text.txt
3
lemon.writeFile("text.txt","Hello HONEYLemon\n"); // เขียนข้อความว่า "Hello HONEYLemon" ลงในไฟล์ text.txt
4
5
Serial.println( lemon.readFile("text.txt") ); // อ่านไฟล์ text.txt (String) แล้วแสดงผล
6
7
lemon.renameFile("text.txt","text.txt.backup"); // เปลี่ยนชื่อไฟล์ text.txt เป็น text.txt.backup
8
lemon.removeFile("text.txt.backup"); // ลบไฟล์ text.txt.backup
9
...
Copied!
ตัวอย่าง source code
1
/*
2
Basic : การเขียนโปรแกรมกับการใช้งานไมโครเอสดีการ์ดบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ HONEYLemon
3
*/
4
#include <HONEYLemon.h>
5
6
void setup()
7
{
8
lemon.begin(); // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นเริ่มต้นของบอร์ด HONEYLemon
9
10
Serial.begin(115200); // เรียกใช้งาน Serial
11
lemon.debug(Serial); // ขอดู debug ของบอร์ด HONEYLemon ผ่าน Serial
12
13
/*
14
Micro SD Card Function
15
16
createFile(__Filename__) // สำหรับสร้างไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด
17
18
writeFile(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด
19
writeFileln(__Filename__, __Text__) // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด พร้อมเว้นบรรทัด
20
21
readFile(__Filename__) // สำหรับอ่านไฟล์ โดยจะคืนค่าเป็นสตริง (String)
22
removeFile(__Filename__) // สำหรับลบไฟล์
23
24
renameFile(old___Filename__,new___Filename__) // สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์
25
*/
26
27
lemon.createFile("text.txt"); // สร้างไฟล์ชื่อว่า text.txt
28
lemon.writeFile("text.txt","Hello HONEYLemon\n"); // เขียนข้อความว่า "Hello HONEYLemon" ลงในไฟล์ text.txt
29
30
Serial.println( lemon.readFile("text.txt") ); // อ่านไฟล์ text.txt (String) แล้วแสดงผล
31
32
lemon.renameFile("text.txt","text.txt.backup"); // เปลี่ยนชื่อไฟล์ text.txt เป็น text.txt.backup
33
lemon.removeFile("text.txt.backup"); // ลบไฟล์ text.txt.backup
34
}
35
36
void loop()
37
{
38
}
Copied!
Copy link