[BASIC] 002 Button (ปุ่มกด)

สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อบทเรียนพื้นฐานบนบอร์ด HONEYLemon ที่ใช้งานผ่าน arduino library ในเรื่องนี้จะนำพาท่านไปพบกับการใช้งาน Button หรือปุ่มกดบนบอร์ด HONEYLemon ซึ่งจะช่วยให้ท่านพัฒนา code ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระเบียบมากขึ้น ใช้งานง่าย ปุ่มเดียวใช้ได้ ถึง 3 ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง lemon.onClick() // สำหรับการกดปุ่มครั้งเดียว lemon.onLongClick() // สำหรับการกดปุ่มค้าง lemon.onDoubleClick() // สำหรับการกดปุ่มสองครั้งติดต่อกัน

วิธีการใช้เราจะสร้างฟังก์ชั่นสำหรับการใช้งานเมื่อกดปุ่มนั้นกันก่อน

void BTN_Click(){
  // ตัวอย่างสำหรับการเขียน Function เพื่อเอาไว้ทำงานเวลามีการกดปุ่มหนึ่งครั้ง
}

หลังจากนั้นเราจึงมาเพิ่มในฟังก์ชั่น setup() ให้มีการ callback function เมื่อมีการกดปุ่มหนึ่งครั้ง ไปที่ฟังก์ชั่น BTN_Click() โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

void setup(){
...
  lemon.onClick(BTN_Click); // หากกดปุ่มครั้งเดียวให้เรียกใช้งานฟังก์ชั่น BTN_Click()
...
}

เราจะได้แล้ว 1 ฟังก์ชั่น หลังจากนั้นทำแบบเดียวกันกับอีก 2 ฟังก์ชั่น จะได้ตามตัวอย่างแล้วละครับ

ตัวอย่าง source code

/*
  Basic : การเขียนโปรแกรมกับการใช้งานปุ่มกดบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ HONEYLemon
*/
#include <HONEYLemon.h>

void BTN_Click(){    // ฟังก์ชั่นสำหรับการกดปุ่มครั้งเดียว
  Serial.println("Button Click!");    // แสดงผลที่หน้าจอมอนิเตอร์
}
void BTN_LongClick(){  // ฟังก์ชั่นสำหรับการกดปุ่มค้าง
  Serial.println("Button Long Click!");  // แสดงผลที่หน้าจอมอนิเตอร์
}
void BTN_DoubleClick(){ // ฟังก์ชั่นสำหรับการกดปุ่มสองครั้ง
  Serial.println("Button Double Click!"); // แสดงผลที่หน้าจอมอนิเตอร์
}

void setup()
{
  lemon.begin();     // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นเริ่มต้นของบอร์ด HONEYLemon

  Serial.begin(115200);  // เรียกใช้งาน Serial
  lemon.debug(Serial);  // ขอดู debug ของบอร์ด HONEYLemon ผ่าน Serial

  /*
    Function Event Callback

    onClick( __function__ );    // สำหรับกดปุ่มครั้งเดียว
    onLongClick( __function__ );  // สำหรับกดปุ่มค้าง
    onDoubleClick( __function__ ); // สำหรับกดปุ่มสองครั้ง
  */

  lemon.onClick(BTN_Click);        // หากกดปุ่มครั้งเดียวให้เรียกใช้งานฟังก์ชั่น BTN_Click()
  lemon.onLongClick(BTN_LongClick);    // หากกดปุ่มค้างให้เรียกใช้งานฟังก์ชั่น BTN_LongClick()
  lemon.onDoubleClick(BTN_DoubleClick);  // หากกดปุ่มสองครั้งให้เรียกใช้งานฟังก์ชั่น BTN_DoubleClick()
}

void loop()
{
}

หลังจากนั้นดู Serial Monitor และกดปุ่ม 1 ครั้ง, 2 ครั้ง, กดค้าง ตามลำดับ จะได้ผลดังรูป

Last updated