[BASIC] 005 SOUND PLAY JINGLE BELLS (เล่นเพลง จิงเกิลเบลส์)

สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อบทเรียนพื้นฐานบนบอร์ด HONEYLemon ที่ใช้งานผ่าน arduino library โดยเป็นการใช้งานเกี่ยวกับเสียง โดยการเล่นเป็นเพลงตามตัวโน๊ต ต่างๆ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในการประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับเสียงได้ที่นี่

[BASIC] 004 SOUND TONE BUZZER (เสียงดนตรี)

บทความนี้เป็นการประยุกต์ใช้คำสั่ง lemon.tone() และ lemon.noTone() ในกระบวนการแรกของการสั่งให้เล่นดนตรีเป็นเพลงนั้นจะต้องมีข้อมูลตัวโน๊ตก่อนว่า ตัวโน๊ตแต่ละตัวมีความถี่อะไรและเราจะเอามาต่อกันเป็น Melody

จากตารางข้างต้นเราจะได้ตัวโน๊ตและความถี่ของเสียงแล้ว หลังจากนั้นเราก็แปลงโน๊ตเป็นความถี่กันครับ เช่น C จะได้ความถี่ 523 เป็นต้น

เมื่อครบทุกตัวอักษรแล้วเราก็มาสร้างอาเรย์เก็บตัวโน๊ตต่างๆ กันครับ

...
  // สร้างอาเรย์สำหรับเก็บข้อมูลตัวโน๊ต
  int notes[]={
    659, 659, 659, -1, 659, 659, 659, -1, 659, 784, 523,
    587, 659, -1, 698, 698, -1, 698, 698, -1, 698, 659,
    659, 659, 659, -1, 659, 587, 587, 659, 587, 784
  };
...

เมื่อได้เป็นเพลงแล้วเราก็เริ่มสั่งให้โปรแกรมทำงานเล่นเพลงนี้กันเลย โดยให้เล่นทีละตัวโน๊ตไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกตัว

...
  // วนอ่านข้อมูลตัวโน๊ตแต่ละตัวในอาเรย์ notes[]
  for(int i=0;i<(sizeof(notes)/sizeof(int *));i++){
    lemon.tone(notes[i],400);  // สั่งให้เล่นตัวโน๊ต
  }
...

อธิบายคำสั่งเพิ่มเติม

for(
  int i=0; // สร้าง i เป็นตัวแปร int เพื่อเป็น index ให้ array ของตัวโน๊ต
  i<(sizeof(notes)/sizeof(int *)); // ตรวจสอบว่าตอนนี้ที่เล่นอยู่เป็นตัวสุดท้ายหรือยัง
  i++) // ถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายให้เล่นโน๊ตตัวถัดไป

ภายในคำสั่งวนลูป หรือทำซ้ำ ( for ) นั้นใช้คำสั่ง lemon.tone() เพื่อให้เล่นตัวโน๊ตนั้นๆ

lemon.tone(notes[i],400);
// อธิบายเพิ่มเติม
lemon.tone(  // คำสั่งสำหรับเล่นตัวโน๊ตตามความถี่ต่างๆ
  notes[i], // เลือกตัวโน๊ตจาก array โดยอ้างอิงจากตัวที่ i เช่น i=0 หมายถึงตัวแรก
  400    // เล่นนานเป็นระยะเวลา 400 มิลลิวินาที (0.4 วินาที) แล้วหยุดเล่น
);

ดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ…

  int notes[]={
    659, 659, 659, -1, 659, 659, 659, -1, 659, 784, 523,
    587, 659, -1, 698, 698, -1, 698, 698, -1, 698, 659,
    659, 659, 659, -1, 659, 587, 587, 659, 587, 784
  };

  for(int i=0;i<(sizeof(notes)/sizeof(int *));i++){
    lemon.tone(notes[i],400);  // สั่งให้เล่นตัวโน๊ต
  }

// 1.สร้างตัวแปร array ชื่อ notes เพื่อจัดเก็บความถี่ของโน๊ตดนตรี ประกอบกันเป็น melody
// 2.ใช้คำสั่งทำซ้ำ loop โดยให้เล่นตั้งแต่โน๊ตตัวแรก (0) ไปจนถึงตัวสุดท้าย
// 3.โน๊ตแต่ละตัวเล่นนานระยะเวลา 0.4 วินาที แล้วจึงเล่นตัวถัดไป

ตัวอย่าง source code

/*
  Basic : การเขียนโปรแกรมกับการใช้งานเสียงดนตรีเพลง Jingle bells บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ HONEYLemon
*/
#include <HONEYLemon.h>

void setup()
{
  lemon.begin();     // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นเริ่มต้นของบอร์ด HONEYLemon

  Serial.begin(115200);  // เรียกใช้งาน Serial
  lemon.debug(Serial);  // ขอดู debug ของบอร์ด HONEYLemon ผ่าน Serial
}

void loop()
{
  // สร้างอาเรย์สำหรับเก็บข้อมูลตัวโน๊ต
  int notes[]={
    659, 659, 659, -1, 659, 659, 659, -1, 659, 784, 523,
    587, 659, -1, 698, 698, -1, 698, 698, -1, 698, 659,
    659, 659, 659, -1, 659, 587, 587, 659, 587, 784
  };
  
  // วนอ่านข้อมูลตัวโน๊ตแต่ละตัวในอาเรย์ notes[]
  for(int i=0;i<(sizeof(notes)/sizeof(int *));i++){
    lemon.tone(notes[i],400);  // สั่งให้เล่นตัวโน๊ต
  }

  lemon.noTone();   // สั่งให้หยุเล่นเสียง
  delay(1000);    // รอ 10000 มิลลิวินาที (10 วินาที)
}

Last updated