[BASIC] 001 Debug (ดีบัก)
สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อบทเรียนพื้นฐานบนบอร์ด HONEYLemon ที่ใช้งานผ่าน arduino library ในเรื่องนี้จะนำพาท่านไปพบกับการใช้งาน Debug Mode เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ของการทำงานบนบอร์ด HONEYLemon ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถตรวจหาสาเหตุ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนบอร์ดผ่านการเขียน code
การ debug นี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Serial เพื่อจะใช้ Serial Monitor ในการแสดงผล ดังนั้น ลำดับแรกเราจึงมีการเรียกใช้งาน Serial.begin() ขึ้นมา และมีการขอดู debug ผ่านคำสั่ง lemon.debug() ตัวอย่าง code เบื้องต้นจะเป็น
1
Serial.begin(115200);
2
lemon.debug(Serial);
Copied!
ตัวอย่าง source code
1
/*
2
Basic : การเขียนโปรแกรมเพื่อดู debug บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ HONEYLemon
3
*/
4
#include <HONEYLemon.h>
5
6
void setup()
7
{
8
lemon.begin(); // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นเริ่มต้นของบอร์ด HONEYLemon
9
10
Serial.begin(115200); // เรียกใช้งาน Serial
11
lemon.debug(Serial); // ขอดู debug ของบอร์ด HONEYLemon ผ่าน Serial
12
}
13
14
void loop()
15
{
16
}
Copied!
ตัวอย่าง การแสดงผลผ่าน Serial Monitor
Copy link