basic

[BASIC] 006 MICRO SD CARD ( ไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด )

สวัสดีครับ สำหรับหัวข้อบทเรียนพื้นฐานบนบอร์ด HONEYLemon ที่ใช้งานผ่าน arduino library โดยเป็นการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการไฟล์บน Micro-SD Card ซึ่งผู้พัฒนาได้พัฒนา library ให้สามารถใช้งานได้ง่ายมาก และรองรับบนบอร์ดเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ต่อเพิ่ม

คำสั่งที่เกี่ยวข้องการการอ่านเขียนไฟล์บน Micro-SD Card
lemon.createFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการสร้างไฟล์
lemon.writeFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนไฟล์
lemon.writeFileln() // เป็นฟังก์ชั้นสำหรับการเขียนไฟล์และเว้นบรรทัด
lemon.readFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการอ่านไฟล์
lemon.renameFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์
lemon.removeFile() // เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการลบไฟล์

//Micro SD Card Function
    
createFile(__Filename__)        // สำหรับสร้างไฟล์บนไมโครเอสดีการ์ด
    
writeFile(__Filename__, __Text__)    // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด
writeFileln(__Filename__, __Text__)   // สำหรับเขียนตัวอักษรลงบนไฟล์ในไมโครเอสดีการ์ด พร้อมเว้นบรรทัด

readFile(__Filename__)         // สำหรับอ่านไฟล์ โดยจะคืนค่าเป็นสตริง (String)
removeFile(__Filename__)        // สำหรับลบไฟล์
    
renameFile(old___Filename__,new___Filename__)  // สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์

ตัวอย่างการใช้งาน

...
  lemon.createFile("text.txt");            // สร้างไฟล์ชื่อว่า text.txt
  lemon.writeFile("text.txt","Hello HONEYLemon\n");  // เขียนข้อความว่า "Hello HONEYLemon" ลงในไฟล์ text.txt
  
  Serial.println( lemon.readFile("text.txt") );    // อ่านไฟล์ text.txt (String) แล้วแสดงผล

  lemon.renameFile("text.txt","text.txt.backup");   // เปลี่ยนชื่อไฟล์ text.txt เป็น text.txt.backup
  lemon.removeFile("text.txt.backup");         // ลบไฟล์ text.txt.backup
...

ตัวอย่าง source code

Comments are closed.